TENIM MOLT BONS RESULTATS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CURS 2022-23

Els resultats en Competències Bàsiques, tant a 6è de primària com a 4t ESO, han estat per damunt de la mitjana de les escoles de Catalunya de la nostra mateixa complexitat en totes les àrees:

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Llengua Anglesa
  • Matemàtiques
  • Medi Natural (EP) i Científic-Tecnològic (4tESO)

A més, respecte la globalitat de centres de Catalunya, tenim un percentatge  més alt d’alumnat, tant de 6è de primària com de 4t ESO, que ha assolit el nivell mínim en Llengua Catalana, Llengua Anglesa (on l’assoliment de la competència ha estat del 100%) i Medi Natural / Científic-Tecnològic.