ESO

A La Salle Comtal treballem activament perquè els nois i les noies d’ESO siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.

L’ESO comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic.

Durant els cursos d’ESO, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació al món laboral.

Utilitzem metodologies innovadores: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes (projecte FAIG), Gamificació, educació emocional i interioritat (projecte HARA), servei a la comunitat, robòtica, mediació entre iguals.

Procurem que el nostre alumnat aconsegueixi la màxima competència lingüística (català, castellà i anglès). Jocs Florals Escolars en català i castellà. Matèries impartides parcialment en anglès (Science, projecte FAIG). Possibilitat de cursar el Batxillerat DUAL a 3r i 4t d’ESO. Estades a l’estranger al mes de juliol. Projecte de lectura eficaç.

A La Salle Comtal potenciem el bon ús de les noves tecnologies i la robòtica, així com l'aprenentatge basat en les experiències, experiments i pràctiques de taller. Fem sortides culturals i vivencials i tallers de reciclatge, estalvi energètic i energies renovables. Fomentem la creativitat, l’emprenedoria i les capacitats artístiques mitjançant teatre, taller de pintura, stop motion, modernisme, vela, surf, patinatge, curses d’orientació, Eduempren.

Tutoria i orientació

Seguiment acadèmic i assessorament psicopedagògic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries.

Orientació acadèmica laboral a quart d’ESO on els alumnes creen el seu projecte d’itinerari professional a partir de les diferents opcions que ofereix el sistema educatiu, tenint en compte la seva personalitat, interessos i possibilitats.

Comunicació constant entre la família i el centre a través de les entrevistes personals i l’ús de la intranet.

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO oferim la possibilitat que aquells alumnes amb un nivell més alt d’anglès puguin iniciar, juntament amb Acadèmica, el programa Dual Diploma.

Robòtica
A 1r i 2n d’ESO desenvolupem el pensament computacional dels nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.
Escola inclusiva

Grups flexibles, matèries amb 2 professors a l’aula, aula d’acollida, suport SIEI, projecte aquiproubullying, treball cooperatiu, etc. Són algunes de les eines que posem al servei de l’alumnat per atendre la diversitat a l’aula.

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO oferim la possibilitat que aquells alumnes amb més gran nivell d’anglès puguin iniciar, juntament amb Acadèmica, el programa Dual Diploma.

Programes pedagògics propis de Secundària

Apliquem programes propis que completen la nostra oferta educativa per tal de potenciar les capacitats de l’alumnat. Eduquem a través de la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Els programes específics de Secundària són: