Educació Secundària Obligatòria

A La Salle Comtal treballem activament perquè els nois i les noies d’ESO siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.

L’ESO comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic.

Durant els cursos d’ESO, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació al món laboral.

Utilitzem metodologies innovadores: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes (projecte FAIG), Gamificació, educació emocional i interioritat (projecte HARA), servei a la comunitat, robòtica, mediació entre iguals.

Procurem que el nostre alumnat aconsegueixi la màxima competència lingüística (català, castellà i anglès). Jocs Florals Escolars en català i castellà. Matèries impartides parcialment en anglès (Science, projecte FAIG). Possibilitat de cursar el Batxillerat DUAL a 3r i 4t d’ESO. Estades a l’estranger al mes de juliol. Projecte de lectura eficaç.

A La Salle Comtal potenciem el bon ús de les noves tecnologies i la robòtica, així com l'aprenentatge basat en les experiències, experiments i pràctiques de taller. Fem sortides culturals i vivencials i tallers de reciclatge, estalvi energètic i energies renovables. Fomentem la creativitat, l’emprenedoria i les capacitats artístiques mitjançant teatre, taller de pintura, stop motion, modernisme, vela, surf, patinatge, curses d’orientació, Eduempren.

 

Tutoria i orientació

Seguiment acadèmic i assessorament psicopedagògic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries.

Orientació acadèmica laboral a quart d’ESO on els alumnes creen el seu projecte d’itinerari professional a partir de les diferents opcions que ofereix el sistema educatiu, tenint en compte la seva personalitat, interessos i possibilitats.

Comunicació constant entre la família i el centre a través de les entrevistes personals i l’ús de la intranet.

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO oferim la possibilitat que aquells alumnes amb un nivell més alt d’anglès puguin iniciar, juntament amb Acadèmica, el programa Dual Diploma.

Robòtica
A 1r i 2n d’ESO desenvolupem el pensament computacional dels nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu.
Escola inclusiva

Grups flexibles, matèries amb 2 professors a l’aula, aula d’acollida, suport SIEI, projecte aquiproubullying, treball cooperatiu, etc. Són algunes de les eines que posem al servei de l’alumnat per atendre la diversitat a l’aula.

Faig i APS

FAIG és un programa propi de La Salle que complementa l'oferta educativa a l'alumnat d'ESO. FAIG és planteja com una metodologia d'aprenentatge compartit i cooperatiu entre professorat i alumnat, amb l'objectiu de millorar el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples, aprofundint sobre diferents temàtiques d'acord amb els projectes plantejats per l'alumnat.

L'Aprenentatge-Servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de manera que l'alumnat aprèn en treballar en les necessitats reals del seu entorn.

Llengües

Al llarg d'aquesta etapa possibilitem l'estudi de la llengua anglesa i de la llengua francesa. 

EduEmprén    

Participem al programa EduEmprèn, organitzat per la Universitat La Salle, que cerca estimular la responsabilitat social i les habilitats emprenedores de l'alumnat.

Consulta Oberta

És un espai d'atenció directa i de consulta adreçat a adolescents amb un professional d'infermeria del CAP del barri. La seva funció és resoldre dubtes de salut, detectar problemes de salut, psicològics o socials (sense entrar en diagnòstics ni tractaments), realitzar escolta activa, detectar senyals d'alarma, facilitar eines als adolescents per identificar els problemes i acompanyar-los o derivar-los en l'orientació cap a l'atenció dins del Sistema Sanitari.

Mediació

Participem al projecte "Aquíproubulling". És un programa d'innovació pedagògica per prevenir, detectar i intervenir enfront l'assetjament entre iguals.

Aprenentage Cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia de treball a l'aula que consisteix en l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Acreditacions