El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Tenim clar que la diversitat és enriquidora. Treballem en un entorn inclusiu en el qual atenem les necessitats educatives, emocionals, d'aprenentatge... dels nostres alumnes. Li donem molt valor a les tutories i al seguiment tutorial. Comptem amb dos recursos SIEI (EIP-ESO) per donar la màxima atenció als alumnes amb més necessitats educatives especials, sobretot a l'alumnat amb TEA. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

Com que el món evoluciona, nosaltres també. Actualment tenim una metodologia nova, el Nou Context d'Aprenentatge (NCA),  on l'alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge. El món està canviant i l'educació no pot quedar-se al marge d'aquesta revolució en la manera de viure i adquirir coneixements. La Salle ofereix una resposta a l'escola d'avui, centrant-se en la persona, en els seus talents i cercant la forma d'ajudar-la a adquirir habilitats i competències que li permetin transformar el món. 

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Suscitem en els nostres alumnes preguntes sobre justícia, solidaritat i pau per a que cerquin respostes i es comprometin.

Button

 La Salle Comtal realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral. Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals

El nostre caràcter propi recull qui som i què volem com a Institució

Una proposta de valors

 Promovem una educació humana i cristiana, atenent especialment les necessitats de les persones més vulnerables i les demandes socials. De les preguntes dels nostres alumnes fem néixer les respostes de l’escola. Aquesta proposta en concreta en:

Responsabilitat

Ajudem els nens i joves a descobrir el sentit de l’esforç, del deure, de l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a aportació valuosa a la societat.

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomia i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

Impulsem l’acceptació mútua, la cooperació, les relacions fraternes, la sensibilitat davant les diverses realitats que ens envolten, el respecte de les opinions i de tota creença, idea, costum o realitat persona.

Justícia

Volem que els nens i joves coneguin, interpretin i transformin el món, és a dir, que siguin persones i ciutadans responsables. Els ajudem a formular-se les preguntes adequades i que descobreixin les respostes que els menin a actuar individualment i col·lectivament en accions socials.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Els alumnes, des de la invitació i el respecte a les opcions personals, troben oportunitats per a escoltar i acollir la Paraula, fer seus els valors evangèlics, viure el seu propi itinerari personal acompanyat per adults, i celebrar la seva fe i el seu compromís.

Button

A La Salle Comtal volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

 A través dels programes d’innovació, a La Salle Comtal volem que els alumnes despertin les intel·ligències col·lectives, l’equilibri interior, l’aprenentatge cooperatiu i d’altres factors que el portin a ésser una persona complerta en el món adult.