CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos)
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig
 • Presentació de reclamacions: 2 al 5 de juny
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny a les 11h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny

 

 • Publicació oferta definitiva: 6 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 7 de juliol

 

 • Període de matriculació: 13 al 17 de juliol

 

AVÍS: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia

 

BAREMACIÓ

a) Criteris generals

 • 40 punts: si té germans escolaritzats al centre i/o pare, mare o tutor legal treballa al centre (no cal aportar documentació).
 • 30 punts: si el domicili habitual es troba dins l'àrea d'influència.
 • 20 punts: si el pare, mare o tutor legal treballen dins l'àrea d'influència.
 • 15 punts: si el domicili habitual es troba a Ciutat Vella, però no dins de l'àrea d'influència.
 • 10 punts: si el domicili habitual es troba a Barcelona ciutat, però no dins de l'àrea d'influència.

No es pot acumular més d'una puntuació malgrat es doni més d'un supòsit.

Per aquests punts cal aportar la següent documentació: original i fotòpia del DNI/NIE del sol·licitant, padró si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE i quan es considera el domicili del lloc de treball cal portar còpia del contracte o certificat emès per l'empresa a aquest efecte.

 • +10 punts: si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l'ajut de renta garantida (cal aportar documentació acreditativa)
 • +10 punts: discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germans de l'alumne /a amb un grau igual o superior al 33% (cal aportar targeta o certificat de discapacitat)

 

b) Criteris complementaris

 • +15 punts: per família nombrosa o monoparental (cal aportar l'original i la fotocòpia del carnet vigent)

RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS

Aquí podreu trobar els diferents llistats que vagin generant-se fruit del procés de preinscripció escolar del curs 2020-21.

29 de maig: Llistat de sol·licituds amb  la puntuació provisional

9 de juny: Llistat de sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions

11 de juny: Llistat de sol·licituds en primera opció ordenada definitiva

7 de juliol: Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

7 de juliol: Alumnes preinscrits al centre

7 de juliol: Llista d'espera