CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Publicació de nombre de places escolars per centres i curs: 11 de març (cliqueu aquí per veure l'oferta de places)
 • Presentació de sol·licituds per Infantil i Primària: del 15 al 24 de març (ambdós inclosos)
 • Presentació de sol·licituds per ESO: del 17 al 24 de març (ambdós inclosos)
 • Presentació de documentació: 25 i 26 de març
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d'abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig
 • Ampliació de peticions de preinscripcions per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 26 al 28 de maig
 • Publicació oferta definitiva: 4 de juny
 • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 7 de juny
 • Període de matriculació: del 14 al 18 de juny

 

 

BAREMACIÓ

a) Criteris generals

 • 40 punts: si té germans escolaritzats al centre i/o pare, mare o tutor legal treballa al centre (no cal aportar documentació).
 • 30 punts: si el domicili habitual es troba dins l'àrea d'influència.
 • 20 punts: si el pare, mare o tutor legal treballen dins l'àrea d'influència.
 • 15 punts: si el domicili habitual es troba a Ciutat Vella, però no dins de l'àrea d'influència.
 • 10 punts: si el domicili habitual es troba a Barcelona ciutat, però no dins de l'àrea d'influència.

No es pot acumular més d'una puntuació malgrat es doni més d'un supòsit.

Per aquests punts cal aportar la següent documentació: original i fotòpia del DNI/NIE del sol·licitant, padró si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE i quan es considera el domicili del lloc de treball cal portar còpia del contracte o certificat emès per l'empresa a aquest efecte.

 • +10 punts: si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l'ajut de renta garantida (cal aportar documentació acreditativa)
 • +10 punts: discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germans de l'alumne /a amb un grau igual o superior al 33% (cal aportar targeta o certificat de discapacitat)

 

b) Criteris complementaris

 • +15 punts: per família nombrosa o monoparental (cal aportar l'original i la fotocòpia del carnet vigent)

PREINSCRIPCIONS

Enguany la sol·licitud de plaça es fa exclusivament en format telemàtic des de la següent adreça https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici  

Existeix dos tipus de sol·licitud:

  • Electrònica: mitjançant certificat digital (DNI-e, Cl@ve, idCat, etc.). Si no disposeu de cap certificat, podeu obtenir fàcilment l'idCat Mòbil
  • Suport informàtic: caldrà identificar l'alumne/a amb el seu número d'identificació (IDALU) que el vostre centre actual us ha de facilitar, omplir el formulari i enviar-lo amb la documentació d'identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.) escanejada o fotografiada, juntament amb aquella que sigui necessària per al·legar el compliment dels barems.

 

Recomanacions:

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d'on es fa la sol·licitud.
 • El codi del nostre centre és 08005102.
 • Demaneu al vostre centre actual el número d'identificació de l'alumne a RALC (IDALU) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal (excepte alumnes de P3 i no escolaritzats a Catalunya).
 • Les famílies amb reconeixement previ NESE B o Pla de Xoc ho han de comunicar a l'escola, a més de marcar-ho en el formulari.
 • Presentar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre els drets d'adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça.

 

Com obtenir l'idCAT Mòbil:

Accedint a l'adreça https://idcatmobil.seu.cat/  trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar de DNI, NIE o Document identificador d'un país de la UE o targeta de residència comunitària.
 • Disposar d'adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.
 • Targeta sanitària per la teva identificació.

 

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d'identitat i el número de telèfon mòbil en la web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d'accés per introduir-la en la web. 

 

 

 

 

RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS

Aquí podreu trobar els diferents llistats que vagin generant-se fruit del procés de preinscripció escolar del curs 2021-22.

19 d'abril: Llistat de sol·licituds amb  la puntuació provisional

          - Llistat sol·licituds provisional Infantil-Primària

          - Llistat sol·licituds provisional ESO

30 d'abril: Llistat de sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions

7 de maig: Llista primeres opcions ordenada definitiva

4 de juny: Publicació de l'oferta definitiva de places pel curs 21-22

7 de juny: Llista d'alumnes admesos

7 de juny: Llista d'espera