RESULTAT DE LES PREINSCRIPCIONS

Aquí podreu trobar els diferents llistats que vagin generant-se fruit del procés de preinscripció escolar del curs 2024-25.

5 de març: Oferta inicial

17 d'abril: Llistat de sol·licituds amb  la puntuació provisional.

25 d'abril: Llistat de sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions

2 de maig: Llista primeres opcions ordenada definitiva

7 de juny: Publicació de l'oferta definitiva de places pel curs 23-24

10 de juny: Llista d'alumnes admesos

10 de juny: Llista d'espera

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de març
 • Presentació de sol·licituds per Infantil i Primària: del 6 al 20 de març (ambdós inclosos)
 • Presentació de sol·licituds per ESO: del 8 al 20 de març (ambdós inclosos)
 • Presentació de documentació: fins el 22 de març
 • Publicació llista baremada provisional: 17 d'abril
 • Presentació de reclamacions: del 17 al 22 d'abril
 • Publicació llista baremada resoltes les reclamacions: 25 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 30 d'abril a les 11
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig
 • Ampliació de peticions de preinscripcions per alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions sòcioeconòmiques desafavorides sense assignació: 14 i 15 de maig
 • Ampliació de peticions de preinscripcions per a alumnes sense assignació: del 29 al 31 de maig
 • Publicació oferta final: 7 de juny
 • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 10 de juny
 • Període de matriculació per Infantil, Primària i 1r d'ESO: del 18 al 26 de juny

 

 

BAREMACIÓ

1) Criteris prioritaris

a) Per germans o germanes escolaritzats al centre:

 • 50 punts: si té germans escolaritzats al centre (no cal aportar documentació).

b)  Per proximitat geogràfica (son excloents entre si):

 • 30 punts: quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc.
 • 20 punts: quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutor/a legal està dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc.
 • 15 punts: quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escolar escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre
 • 10 punts: quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc.

Per aquests punts cal aportar la següent documentació: original i fotòpia del DNI/NIE del sol·licitant, padró si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE i quan es considera el domicili del lloc de treball cal portar còpia del contracte o certificat emès per l'empresa a aquest efecte.

c) Per rebre la renta garantida:

 • +15 punts: si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l'ajut de renta garantida (cal aportar documentació acreditativa)

 

2) Criteris complementaris (s'apliquen en cas d'empat en la puntuació dels criteris prioritaris)

 • +15 punts: quan l'infant, el pare o la mare, o be algun germà/na té una discapacitat igual o superior al 33% (ho validen les administracions)
 • +10 punts: si el pare, mare o tutor legal treballen en el centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció
 • + 10 punts: quan l'infant forma part d'una família nombrosa (ho validen les administracions)
 • +10 punts: quan l'infant forma part d'una família monoparental (ho validen les administracions)
 • +10 punts: quan l'infant ha nascut en un part múltiple (s'acredita amb el llibre de família)
 • +10 punts: quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar (s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 • +10 punts: si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (s'acredita amb la sentència judicial, l'ordre de protecció, informe de Serveis Socials o certificat del Ministeri de l'Interior)

PREINSCRIPCIONS

La sol·licitud de plaça es fa exclusivament en format telemàtic des de la següent adreça https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici  

Existeix dos tipus de sol·licitud:

  • Electrònica: mitjançant certificat digital (DNI-e, Cl@ve, idCat, etc.). Si no disposeu de cap certificat, podeu obtenir fàcilment l'idCat Mòbil
  • Suport informàtic: caldrà identificar l'alumne/a amb el seu número d'identificació (IDALU) que el vostre centre actual us ha de facilitar, omplir el formulari i enviar-lo amb la documentació d'identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.) escanejada o fotografiada, juntament amb aquella que sigui necessària per al·legar el compliment dels barems.

 

Recomanacions:

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d'on es fa la sol·licitud.
 • El codi del nostre centre és 08005102.
 • Demaneu al vostre centre actual el número d'identificació de l'alumne a RALC (IDALU) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal (excepte alumnes de P3 i no escolaritzats a Catalunya).
 • Les famílies amb reconeixement previ NESE B o Pla de Xoc ho han de comunicar a l'escola, a més de marcar-ho en el formulari.
 • Presentar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre els drets d'adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça.

 

Com obtenir l'idCAT Mòbil:

Accedint a l'adreça https://idcatmobil.seu.cat/  trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar de DNI, NIE o Document identificador d'un país de la UE o targeta de residència comunitària.
 • Disposar d'adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.
 • Targeta sanitària per la teva identificació.

 

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d'identitat i el número de telèfon mòbil en la web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d'accés per introduir-la en la web.