Educació infantil

Els cursos d’Educació Infantil són la porta d’entrada a la nostra escola. En molts casos es tracta d’un primer contacte amb el món educatiu, on famílies i escola compartim el dia a dia. El nostre alumnat comença aquí a desenvolupar les seves habilitats i a formar la seva identitat. Nosaltres procurem fer-los sentir protagonistes d’aquest aprenentatge i els hi donem eines per facilitar el seu creixement personal.

Procurem acompanyar les famílies al llarg d’aquest camí que pretén fomentar l’autonomia personal dels seus fills i filles. Potenciarem el seu desenvolupament, tot respectant les seves necessitats i el seu ritme personal.

Els eixos que defineixen l’etapa d’infantil són els següents:
Aprenentatge per ambients
Els ambients pretenen donar resposta als interessos i necessitats de l’alumnat, respectant diferents ritmes d’aprenentatge. A cada ambient hi podem trobar equips mixtes formats per alumnat de diferents edats. Aquest fet facilita l’experimentació activa, l’adquisició d’aprenentatge i la cooperació entre els nens i nenes. L’adult actua com a suport construint l’oferta d’activitats i proporcionant diferents tipus de material a l’abast dels infants.
Noves tecnologies i robòtica
Les noves tecnologies es fan servir com a complement del procés d’aprenentatge. Per això, totes les aules d’Infantil disposen de PDI i Display a més de tenir un espai d’informàtica. També fem servir IPads per consolidar el procés educatiu. El centre de recursos ens facilita l’ús de les abelles Bee Bot i Blue Bot, per desenvolupar les capacitats elementals de la programació: orientació espacial, motricitat, lògica, estratègia…
Anglès
El nostre professorat està en constant formació per oferir un aprenentatge de la llengua anglesa de forma més vivencial a través de contes, cançons i jocs. A més, s’utilitza una activitat complementària setmanal, per tal de reforçar i ampliar vocabulari d’una forma més lúdica, presentant diferents temàtiques de forma mensual. A Primària s’incrementa l’ús de l’anglès amb la introducció del “Science”.
Aprenentatge per projectes
A partir de les curiositats dels infants es plantegen diferents propostes temàtiques, afavorint així, situacions de: comunicació, relació, descoberta, experimentació, petits reptes, formulació d’hipòtesis,... Consolidem també la col·laboració entre família i escola, ja que els infants en fan partícips als seus familiars, demanant-los ajuda per respondre algunes preguntes, al llarg del procés d’investigació. Un cop finalitzats els projectes, el grup classe presentarà algun d’ells a les famílies, com a cloenda.
Experimentació
Al llarg de P5 presentem diferents experiments proposats tant per les mestres com per l’alumnat. Ens iniciem en el desenvolupament del pensament científic i la curiositat per resoldre una incògnita a partir de la prestació de diferents hipòtesis. Posteriorment donem pas a l’execució de l’experiment i la conclusió final que ens permetrà analitzar si les nostres hipòtesis eren certes o no.
Aprenentatge cooperatiu
Potenciem un procés d’aprenentatge col·laboratiu basat en el desenvolupament de diferents equips de treball, amb el propòsit de facilitar espais de diàleg on els infants poden argumentar, contrastar opinions i arribar a acords.
Acció tutorial i relació amb les famílies
Seguint el nostre projecte educatiu de Centre, potenciem tant les tutories de grup com les individuals amb les famílies, amb la finalitat de promoure el desenvolupament integral de l’alumnat.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

El projecte HARA es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.
El Projecte Lector pretén que l’alumnat pugui desenvolupar les seves habilitats lectores, d’acord amb la seva edat, de manera que aconsegueixi la fluïdesa suficient d’acord amb el seu nivell i etapa, al mateix temps que amplia la comprensió lectora.
L’educació emocional té com a objectiu principal desenvolupar les competències emocionals, és a dir, la capacitat de cada un de gestionar els coneixements, les habilitats, les actituds, que permeten expressar les emocions de manera adequada i, per tant, permeten controlar les emocions i desenvolupar adequadament la sociabilitat.
El desenvolupament de la creativitat és una demanda i una necessitat de la societat en la qual vivim. Però a més és una capacitat essencialment humana que ens enriqueix i completa. La nostra oferta educativa inclou d’una manera explícita el desenvolupament d’aquesta dimensió en la qual tenim ja un important recorregut.
El programa Ulisses, que s'inicia a educació infantil i es continua a 1r i a 2n de primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l'estimulació neuronal, motors i perceptivo-cognitiva.